Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie utworzono w dniu 1 lutego 1991 roku na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Stęszewie. Działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Stęszew. Przedmiotem działania Zakładu są zadania z zakresu użyteczności publicznej, zaspokajania potrzeb ludności w obrębie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zakład działa przy współpracy z Urzędem Gminy Stęszew, który jest jego organem nadrzędnym.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, jako samorządowy zakład budżetowy, obowiązany jest prowadzić gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakład wykonuje powierzone zadania odpłatnie. A zatem koszty swojej działalności – co do zasady - pokrywa z osiągniętych w ten sposób przychodów.  Samorządowy zakład budżetowy może bowiem dodatkowo otrzymywać z budżetu Gminy:

1) dotacje przedmiotowe;

2) dotacje celowe na zadania bieżące;

3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy.

Samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że Rada Gminy postanowi inaczej. W planie finansowym Zakładu mogą w ciągu roku być dokonywane zmiany - w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budżetu Gminy.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3525

Utworzono dnia: 10.11.2015 12:43

Dokument wprowadził:
Joanna Lewandowska

Dokument wytworzył:
Joanna Lewandowska

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Edycja zakładki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

10.11.2015, Joanna Lewandowska:

Utworzenie zakładki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej